top of page
07173.jpg

7月份工作坊
原點翻轉絹印畫  活動紀錄

畫中話:兒童畫與原生藝術展系列工作坊

7月份第二場--原點翻轉絹印畫

​活動圓滿結束!

07174.jpg
07172.jpg
07175.jpg
0717.jpg
bottom of page